สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมี่ยงส้มฝาด ลางสาดหวาน จักสานเด่น ขนมเส้นหมัก พืชผักปลอดภัย ลำไยดก ขนมครกลำ จัดทำแหล่งข้าวชุมชน...
เมนูหลัก
สำนักงานเกษตรภายในจังหวัดแพร่
แผนปฏิบัติงานสำนักงานปี2556

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่
รายงานการประชุม(DM)  
 


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 นายเที่ยง คาระโก เกษตรอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานประชุม โครงการส่งเสริม
การปลูกผักปี 2556/57 กับผู้นำชุมชน ต.วังธง ต.ป่าแมต ต.ทุ่งโฮ้ง ต.ท่าข้าม ต.วังหงส์ ต.ทุ่งกวาว เพื่อใช้พื้นที่ว่าง
บริเวณริมน้ำแม่ยม ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มพื้นที่และส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้บริโภค
ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ เป้าหมายเกษตรกรตำบลละ 1 กลุ่มๆละ 20 คน

ายละเอียดคลิกที่นี่ update 8 พ.ย..56หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายสมมาตร ชาญชัย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ตัดสินการประกวดผลงานเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ของนายวิทยา มหิงษา ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายชุมพร  ภิญโญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่  โดยมี นายเที่ยง  คาระโก เกษตรอำเภอเมืองแพร่ ,นายณรงค์  ทาขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลห้วยม้า และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ ให้การต้อนรับ...
รายละเอียดคลิกที่นี่ update 29 ส.ค.56

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ-
ผลิต พร้อมคณะกรรมการ จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ตัดสินการประกวดผลงานเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ของนายสว่าง  จิตรบุญ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายสุรพล  ทองเที่ยง  รักษาการเกษตรจังหวัดแพร่และคณะ, นายเที่ยง  คาระโก เกษตรอำเภอเมืองแพร่ และคณะเจ้าหน้าที่ ,ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรเครือข่าย ให้การต้อนรับ..
ายละเอียดคลิกที่นี่ update 29 ส.ค.56
กรมการข้าว
ท่องเที่ยวอำเภอเมืองแพร่
ระบบสืบค้นข้อมูล
นายเที่ยง คาระโก เกษตรอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า (นาโยน)
โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่คำมี ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่คำมี ดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลแม่คำมี และแปลงนาสาธิตของนายสมบัติ ปิติจะ
เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

รายละเอียดคลิกที่นี่ update 17 ก.ค.56
GAP
RBM
ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริม
เมื่อวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2556 นายเที่ยง คาระโก เกษตรอำเภอเมืองแพร่ ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น
ระดับประเทศ ปี 2556 จากกรมส่งเสริมการเกษตร และดูงานแปลงผักปลอดภัยจากสารพิษ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ ต่อจากนั้นติดตามดูงานตลาดพืชผักอินทรีย์ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีทีมงานคณะเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ ให้การต้อนรับ

รายละเอียดคลิกที่นี่ update 15 ก.ค.56
นายชุมพร ภิญโญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่พร้อมคณะ
ออกตรวจเยี่ยมให้คะแนนเกษตรกรดีเด่นสาชาอาชีพทำนา เกษตรกรตำบลห้วยม้า คือ นายวิทยา มหิงษา
หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายณรงค์ ทาขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลห้วยม้า ให้การต้อนรับ
ราย
ละเอียดคลิกที่นี่ update 8 ก.ค.56
 
 
หนังสือพิมพ์ เกษตรอำเภอเมืองแพร่ แนะนำองค์ความรู้เรื่องข้าว"เมื่อเกิดโรคขอบใบแห้งข้าว" รายละเอียดคลิกที่นี่
ตรวจผลรางวัลรัฐบาล เกษตรอำเภอเมืองแพร่ เตือนภัยการระบาดของโรคขอบใบแห้งข้าว รายละเอียดคลิกที่นี่
รายงานความก้าวหน้าการยืนยันการรับขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด(ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง) รายละเอียดคลิกที่นี่
  เกษตรอำเภอเมืองแพร่ เร่งประชาสัมพันธ์และพร้อมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักแล้ว รายละเอียดคลิกที่นี่
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรติดตามข่าวสารของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่อย่างใกล้ชิดเพื่อรับข่าวสารทันต่อเหตุการณ์และฉับไวรายละเอียดคลิกที่นี่
 
 
 
 
 
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ
/
/
/
/

ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ / โทรสาร : (054) 523-221
E - mail :ag_muang@hotmail.com
จัดทำโดย : นางเรณู สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)